OBJEK BARU TERDAFTAR

Informasi

Objek ini baru saja terdaftar pada sistem dan masih dalam proses verifikasi dan kajian untuk menentukan apakah termasuk cagar budaya atau tidak.

Prasasti Balingawan No. Inv. D. 54

  • Tanggal Daftar : 07 September 2017
  • Kategori : Benda
  • Kabupaten/Kota : Kota Jakarta Pusat
  • Provinsi : DKI Jakarta
  • Nama Pemilik : Museum Nasional
  • Nama Pengelola : Museum Nasional
  • Status Objek : Dalam Proses Verifikasi Dinas Daerah

Prasasti yang diduga berasal dari daerah Singasari, Malang, Jawa Timur dibawa ke Jakarta oleh J.Th. Bik. Prasasti ini semula disebut sebagai prasasti batu dari Gang Batutulis karena terletak di sana untuk masa yang cukup lama., kemudian disimpan di Museum Nasional Jakarta dengan nomor inventaris D. 54. yang dilanjutkan dibagian belakang arca Ganesa. Abklats prasasti ini DP no.377 dan 529. Arca Ganesa ini ditemukan oleh Melville dikuburan Cina Malang, sekarang disimpan di Museum Nasional Jakarta dengan nomor inventaris semula A 156c kemudian D.109. Abklatsnya di Dinas Purbakala nomor 460 dan 551. ROD 1901:7; NBG 1901:132f; NBG 1902:35-36 dan CCXIIIJ. L.A. Brandes/N.J. Krom.VBG LX 1913: OJO XIX dan XX: 22-25; L.Ch. Damais BEFEO 46 1952 EEI III:42-3 (813S); BEFEO 47 1955 EEI III:196. Alih aksara J.L.A. Brandes.
sisi muka
1. // awighnam astu swasti sakawar?âtita
2. 813 baisakha masa tithi pratipada sukla
3. wu wa °a? wara pûrbwasthana tatkala ?apunta ramyah mu°a? ?a
4. pu hya? bharati ?aman tar?a ?apu jala manima lma? ri bali
5. ?awan tgal ri? gurubhakti sambandhanya sinima sa?kari pi
6. ntakasi? nikana? rama ri baliwan sa(pa)suk wanu°a °i sa? mapa
7. ti? katri?i sa?kâ yan hlat katakut(an)-ikana? tgal
8. mu°a? mamuhara du?kha ya °iriya yat( )matangyan pama
9. laku ?inata?akan samba?nya °i rakryan kanuruha
10. n pu huntu °ikana? rama ri bali?awan ?a sa? mapati?
11. katri?i ?umata?akan samba?nya °i rakryan mahulu
12. nan simân °ikana? tgal ri? guru bhakti tan winiha?
13. pintakasi? nikana? rama de rakryan ya ta mata?nya n
14. sinima °ikana? tgal de d?apunta ramyah mu°a? ?apu hya?
bagian kedua
a.
1. bharati ?amantar?a ?a
2. sa? jala sa?ka ri °anu
3. graha rakryan °i sa?
4. mapati? katri?i sa?
5. mapati? °umanugrahâ
6. kanya simân °anu? ta
7. ya byaya ni? manima
8. mas tumama °i ra
9. kryan su 4 w?ihan
10. bi?i yu 1 °i rakrya
11. n °anakbi rakai wata?a
12. n nayaka ri limus su
13. 2 kain bla? 1 °i pu ku
14. til nayaka ri tlatla su °i
15. kain bla? °i pajuru mas
b.
1. man bu?guluh pabhu
2. kawa?yan man do
3. n mu°a? man °i??il
4. °anu? rama °i balingawa
5. n winaih winkas sa? mahama
6. ntagani juru wanu°a ?a
7. mandyus hulu wu°a
8. ttan sa? drasa ?apu bu
9. rkulu tuha buru ?ama
10. n sahaja rama kaba
11. yan ?aman lama ?apu
12. pa?ina?in ?aman gananta
13. u??ahagi sa? salara
14. b wariga man sa??u
15. k tuhalas ?aman suddha
sisi belakang
1. su 2 w?ihan yu 4 °anu? mapa
2. r?na? ri sa? mapati? mu°a? sire? pakara?an ka
3. mas su 2 °i sa? wahuta katri?i ma 14 na
4. han byaya sa? manima °i pi?sor ni °anugraha rakrya
5. n ri sa? mapati? katri?i juru kanayanakân rika? kala sa? pa
6. rhya?an sa? ra?ga ma?ra?kapi sa? balubalu? sa? rapo? mata??a sa?
7. kala?garan parujar sa? talagatalaga juru lampuran sa? ra
8. ti?gin pu gapaka ma?ra?kapi sa? ratahun ?a?atu°ahi
9. juru badwa rasa sa? halala? ma?ra?kapi talabu? nayaka ri ca(?)ra
10. ma manu?gu sa? subhasita juru ni? warakat sa? bharata manmak
11. ri haryya? ma?ase°akan sa? tamba madwal ri ma?in si °i
12. citralekha sa? lak?a?a madmak ri pa wahuta padwa
13. n sa? buntil wu?kal raya sa? wala pakamba?an sa? ba
14. ?ala? pati? samgat sa? butuhan ma?hambin sa? ba
15. kaba?yan sa? °uwag juru banu°a sa? n ma
16. ?ra?kpi sa? rantan gusti sang ta k pangura? sa? panasan (pa?juru)
17. an sa? gali juru kala? sa? kumara °asta latta saru
18. patih manmatuan muang sa? mahamben
bagian atas
1. mu°a? ?apu keki nahan kwe? °ina?se°akan pasatyasatmatita
2. pinaka sak?i °an sinima °ikana? tgal °i gurubhakti lma? ri bali?awan
3. de ?apunta ramyah mu°a? ?apu hya? bharati ?aman tar?a ?apu jala kuna? °a
4. nugraha rakryan mu°a? sa? juru makabaihan °umi?sor °i sa? mapa
bagian belakang arca ganesa
1. tih katri?i ri par?na
2. han °ikana? sima tan katamana deni sapra
3. karani? misra, pa?ura?, kri?, tapa haji, makala?ka?, ma?rumbe, pada
4. mapui, manimpiki, halu warak, limus galu? pa?aruhan wu?ka
5. l tajam °ityewamadi sakwai? sa? ma?ilala kabai? tan tamâ rika
6. na? sima kamulân, nahan °anugraha rakryan ri deyan
7. katakutan °ikana? tgal lagi pa?hawattani ma?ele ya
8. ta ma?de durbbala rikana? °anak banu°a ri bali?awan °apa
9. n lanâ ya manahur deni? rah kasawur wa?ke kabunan ya
10. ta sambandhanyan °inanugrahâkan simân de rakryan, ma
11. kapalâ karak?ananikana? hawan ge?, ja danyannaryya
12. katakutan, ya ta matangyan sima kamulan ?ara
13. nya ma?ase°akan kamba?i sa? mapati? °a?kan julu? mate
14. her pinakawu°at phajinya, likhitapatra panuratan
15. sa? wugal kuna? °asi? lumburikana? sima °an huwus
16. °inanugrahan hayu de rakryan mu°a? sa? juru makabai
17. han mo sakawua??anya niyata ya mama?guha du?ka mage? ta
18. rwarahan bha?ara suk?ma ni pamigrahanira °iriya.
Terjemahan:
sisi muka
1. // Semoga tidak ada halangan [awighnam astu] Selamat tahun Saka yang telah berlalu
2. 813 (tahun) hari Selasa Wage paringkelan Wurukung tanggal 1 paro terang bulan Baisakha [tithi pratipada sukla
3. wu wa °a?] kediaman di timur [pûrbwasthana] ketika [tatkala] ?apunta Ramyah dan ?a
4. pu Hya? Bharati, ?aman Tar?a, ?apu Jala membuat tanah di Bali?awan menjadi sima [manima lma? ri bali
5. ?awan] tanah tegalan dari Gurubhakti [tgal ri? gurubhakti] Alasannya dijadikan sima karena permohonan dengan rendah hati oleh Kepala desa di Bali?awan [sambandhanya sinima sa?kari pi
6. ntakasi? nikana? rama ri bali?awan] termasuk desa dari Sang Mapatih bertiga [sap(a) suk wanu°a °i sa? mapa
7. ti? katri?i] karena terikat oleh ketakutan di tanah tegalan [sa?kâ yan hlat katakut( )-ikana? tgal]
8. dan menderita kesusahan di sana [mamuhara du?kha ya °iriya] itulah sebabnya dating menghadap kepada [yat(a) matangyan pama
9. laku ?inata?akan samba?nya i] Rakryan Kanuruhan
10. yaitu Pu Huntu. Kepala desa di Balingawan [ikana? rama ri bali?awan bernama] ?a , Sang Mapati?
11. bertiga [katri?i] datang menghadap kepada [?umata?akan samba?nya °i] Rakryan Mahulunan
12. agar supaya tanah tegalan dari Gurubhakti dijadikan sima [simân °ikana? tgal ri? guru bhakti] agar tidak ditolak permohanan dengan rendah hati dari kepala desa oleh [tan winiha?
13. pintakasi? nikana? rama de] Rakryan itulah sebabnya lalu dijadikan sima [ya ta mata?nya n
14. sinima] tanah tegalan itu oleh ?apunta Ramyah [°ikana? tgal de ?apunta ramyah] dan ?apu Hyang
bagian kedua
a.
1. Bharati, ?aman Tar?a, ?a …
2. Sang Jala karena anugrah dari [sa?ka ri °anu
3. graha] Rakryan kepada Sang
4. Mapati? Katri?i, Sang
5. Mapati? menganugrahkan menjadi sima [°umanugrahâ
6. kanya simân] adapun biaya penetapan sima [°anu? ta
7. ya byaya ni? manima]
8. sebanyak 4 Suwarna uang emas menjadi tanggungan dari Rakryan [mas tumama °i ra
9. kryan su 4] diberi sepasang kain untuk lelaki [w?ihan
10. bi?i yu 1] kepada istri Rakryan [°i rakrya
11. n °anakbi] yaitu Rakai Watangan
12. Nayaka darii desa Llimus diberi uang 2 Suwarna sehelai kain [su
13. 2 kain bla? 1] kepada [°i] Pu Kutil
14. , Nayaka dari Tlatla diberi uang suwarna [su °i]
15. sehelai kain [kain bla?] kepada [°i] Pajuru uang emas [mas]
b.
1. ?aman [man] Bu?guluh pabhu
2. kawa?yan ?aman [man] Don
3. dan ?aman [man] I??il
4. adapun kepala desa di [°anu? rama °i] Balingawan
5. memberikan kepada [winaih] Winkas bernama Sang Mahama
6. dikumpulkan kepada Juru Wanua [atagan i juru wanu°a] bernama ?a
7. man Dyus Hulu Wua
8. ttan yaitu Sang Drasa bernama ?apu Bu
9. rkulu, kepala pemburu [tuha buru] bernama ?aman
10. Sahaja, Pemimpin Kabayan [rama kaba
11. yan] bernama ?aman Lama, ?apu
12. Panginangin ?aman Gananta
13. Tukang Kayu [u??ahagi] yaitu Sang Salarab
14. Wariga (?a)man Sa??uk
15. Penjaga hutan [tuhalas] yaitu ?aman Suddha
sisi belakang
1. 2 suwarna uang dan 4 pasang kain untuk lelaki [su 2 w?ihan yu 4] yang ada hubungannya [°anu? mapa
2. r?na? ri] Sang Mapati? dan pejabat Pakarangan [sire? pakara?an] ka
3. 3 suwarna uang emas [mas su 2] kepada Sang Wahuta bertiga [katri?i] 14 masa uang [ma 14] kemudian [na
4. han] biaya dari yang dijadikan sima [byaya sa? manima] saat turunya anugerah [°i pi?sor ni °anugraha] kepada Rakrya
5. n dari Sang Mapatih bertiga [ri sa? mapati? katri?i] Juru Kanayanakân saat itu [rika? kala] Sang Pa
6. rhya?an, Sang Ra?ga wakilnya [ma?ra?kapi] Sang Balubalu?, Sang Rapo? pejabat Mata??a Sang
7. Kala?garan, pejabat Parujar Sang Talagatalaga, pejabat Juru Lampuran Sang Ra-
8. ti?gin bernama PuGgapaka wakilnya [ma?ra?kapi] Sang Ratahun, Dangatuahi
9. pejabat Juru Wadwarasa, Sang Halalang, wakilnya [ma?ra?kapi] Talabung pejabat Nayaka di Ca(?)ra
10. ma pejabat Manunggu bernama Sang Subhasita, pejabat Juru di Warakat Sang bharata manmak
11. ri haryya? ma?ase°akan Sang tamba madwal ri ma?in si °i
12. Citralekha Sang Lak?a?a, pejabat Madmak di Pa Wahuta Padwa
13. n Sang Buntil Wu?kal Raya Sang Wala pakamba?an Sang Ba
14. ?ala?,, pejabat Pati? Samgat Sang Butuhan, pejabat Manghambin Sang Ba
15. Kaba?yan Sang Uwag, pejabat Juru Banua Sang n wakilnya [ma
16. ?ra?kapi] Sang Rantan, pejabat Gusti Sang Ta k pejabat Pangurang Sang Panasan (Pa?juru
17. an) Sang Gali, pejabat Juru Kalang Sang Kumara Asta latta saru
18. Patih Manmatuan dan Sang Mahamben
bagian atas
1. dan ?apu Keki lalu banyaknya [nahan kwe?] hadiah [°ina?se°akan] untuk kesetiaan yang telah lalu [pasatyasatmatita]
2. yang menjadi saksi penetapan tegalan di Gurubhakti menjadi sima [pinaka sak?i °an sinima °ikana? tgal °i gurubhakti] tanah di Balingawan [lma? ri bali?awan]
3. oleh [de] ?apunta Ramyah dan ?apu Hyang Bharati, ?aman Tar?a, ?apu Jala adapun anugrah [kuna? °a
4. nugraha] Rakryan dan Sang Juru semuanya [makabaihan] turun kepada [°umi?sor °i] Sang Mapa
bagian belakang arca ganesa
1. tih Katri?i yang ada hubungannya [ri par?na
2. han °ikana?] sima tidak dimasuki oleh segala jenis [tan katamana deni sapra
3. karani?] misra, pa?ura?, kri?, tapa haji, makala?ka?, ma?rumbe, pada
4. mapui, manimpiki, halu warak, limus galu? pa?aruhan wu?ka
5. l tajam dan sebagainya [°ityewamadi] segala jenis Mangilala semuanya [sakwai? sa? ma?ilala kabai?] tidak boleh masuk kedalam [tan tamâ rika
6. na?] sima kamulân, lalu anugrah dari [nahan °anugraha] Rakryan karena rasa takut [ri deyan
7. katakutan] jika ada ditanah tegalan dikuasai penuh oleh pejahat [°ikana? tgal lagi pa?hawattani ma?ele]
8. itulah yang menjadikan penduduk desa Balingawan tidak berdaya [ya ta ma?de durbbala rikana? °anak banu°a ri bali?awan] karena terus menerus [°apa
9. n lanâ] ia membayar darah yang tertumpah [ya manahur deni? rah kasawur] mayat yang terkena embun [wa?ke kabunan] itulah [ya
10. ta] alasannya dianugrahi menjadi siman oleh [sambandhanyan °inanugrahâkan simân de] Rakryan, dengan akibat [ma
11. kapalâ] jalan raya dijaga [karak?ananikana? hawan ge?], perlakuan yang berbeda dari dari orang yang mulia [jadanyannaryya]
12. rasa ketakutan [katakutan], itulah sebabnya [ya ta matangyan] sima kamulan namanya [?ara
13. nya] mempersembahkan statusnya kepada [ma?ase°akan kamba?-i] Sang Mapati? setiap Wuku Julung [°a?kan julu?] Llu [mate
14. her] yang menjadi buat hajinya [pinakawu°at phaji nya], penulis prasasti [likhitapatra panuratan]
15. Sang Wugal adapun setiap yang menghancurkan sima [kuna? °asi? lumburikana? sima] setelah selesai dianugrahi [°an huwus
16. °inanugrahan hayu] oleh Rakryan dan Sang Juru semuanya [makabai
17. han] meskipun dari orang yang yakin [mo sakawua??anya niyata] ia akan menemui kesusahan besar [ya mama?guha du?ka mage?] ta
18. tidak diramalkan oleh [tarwarahan] Bha?ara Suk?ma saat menjalani pernikahan di sana [ni panigrahanira °iriya].